Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bosch Professional

1 Zakres zastosowania

  1. Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów sprzedaży (dalej zwane Regulaminem) za pośrednictwem platformy internetowej Robert Bosch sp. z o.o. (dalej Bosch) dla Działu Elektronarzędzia obowiązują w wersji z chwili zawarcia umowy, która została zawarta i wykonana za pośrednictwem sklepu internetowego Bosch Professional pomiędzy spółką Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051814 NIP 526-10-27-992 tel. nr 22 715 40 00 a Klientem. Za pośrednictwem sklepu internetowego Bosch Professional firma Bosch wprowadza do obrotu w Polsce produkty marki Bosch.
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105.
  3. Zaproponowane przez Klienta warunki odmienne, niezgodne lub uzupełniające wobec obowiązującego Regulaminu nie stanowią części składowej umowy, nawet jeżeli są one znane Bosch, chyba że ich obowiązywanie zostało wyraźnie i w formie pisemnej zaakceptowane przez Bosch.
  4. Towary i usługi oferowane przez Bosch za pośrednictwem sklepu internetowego adresowane są w równej mierze do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, jednakże tylko do odbiorców końcowych. Na potrzeby niniejszego Regulaminu „Konsumentem“ jest każda osoba fizyczna dokonująca z Bosch czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.)., a „Przedsiębiorcą” osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.). Z kolei przez „Klienta” rozumie się odbiorcę towarów i usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego będącego zarówno Konsumentem jak i Przedsiębiorcą.

 

2 Sklep internetowy Bosch Professional – usługa świadczona drogą elektroniczną

  1. Bosch prowadzi sklep internetowy Bosch Professional prezentujący Klientom towary marki Bosch (również dodatki i akcesoria do wyrobów Bosch i różne wersje produktów Bosch). Z asortymentu Bosch Klient może wybrać dostępne towary przenosząc je do koszyka oraz wysłać zamówienie do Bosch. Towarami dostępnymi są towary, obok wizualizacji których znajduje się aktywna ikona koszyka. Towary niedostępne znajdują się na stronie internetowej Bosch Professional, ponieważ są częścią asortymentu Bosch i mogą stać się dostępne lub są dostępne do zakupu u Partnerów Bosch. Prezentując cały swój asortyment – zarówno towary dostępne, jak i niedostępne – Bosch przekazuje Klientom informację o rodzajach swoich produktów i ich cechach. Prezentując towar z aktywną ikoną koszyka, Bosch umożliwia ponadto jego zakup, którego inicjatorem jest Klient. Dostawa zamówionych towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski. Obsługa zamówień odbywa się wyłącznie w języku polskim. Zawierana w ten sposób umowa jest umową sprzedaży, na mocy której następuje przeniesienie własności towaru na Klienta po dokonaniu płatności. Bosch prześle Klientowi towar na wskazany przez Klienta adres w terminie 14 dni roboczych od dokonania zapłaty.

 

3 Zawarcie umowy, zastrzeżenie dostawy, wysyłka, kontakt, interoperacyjność treści cyfrowych, zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

  1. Prezentacja sklepu internetowego Bosch Professional stanowi niewiążące zaproszenie Klientów do składania zamówień na towary. Oznacza to, że Bosch nie gwarantuje dostępności towaru. Bosch zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i innych sklepu internetowego Bosch Professional w stosownym zakresie.
  2. Po dokonaniu starannego sprawdzenia wszystkich danych dotyczących wybranego towaru Klient może złożyć odpłatne zamówienie naciskając przycisk „Przystępuję do zakupu”. Aż do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam“ Klient może przerwać składanie zamówienia w każdym momencie zamykając okno przeglądarki. Klikając na pole „Zamawiam” Klient składa odpłatne zamówienie oraz wiążącą ofertę zawarcia umowy. Do momentu kliknięcia na pole „Przystępuję do zakupu” Klient może dokonać korekty danych zamówienia w ten sposób, że zmodyfikuje dane w oknie potwierdzenia, np. skasuje dany towar z zamówienia, zwiększy lub zmniejszy liczbę zamówionego towaru. Szczegóły dotyczące płatności i dostawy określa się pod koniec procesu składania zamówienia w drodze wyboru odpowiedniej formy płatności i dostawy. Klient składa ofertę zakupu klikając na „Zapłać teraz”.
  3. Wpływ zamówienia Klienta jest niezwłocznie potwierdzany za pomocą Potwierdzenia Zamówienia, ale nie stanowi jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia, lecz służy jedynie do poinformowania Klienta o wpływie jego zamówienia oraz do dostarczenia wraz z potwierdzeniem niniejszego Regulaminu oraz Wzoru Odstąpienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez wysłanie potwierdzenia wysyłki. Umowa może być zawarta jedynie w języku polskim.
  4. Bosch przechowuje treść umowy i przesyła Klientom dane zamówienia pocztą elektroniczną. Treść Regulaminu oraz Wzór Odstąpienia jest zawsze dostępna pod adresem: https://shop.bosch-professional.com/pl/pl/uslugi/regulamin. Konsument poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na wydanie mu dokumentu umowy w formie e-mail, który może być zapisany na komputerze, przechowywany na serwerze, skopiowany do edytora tekstów, tj. przechowywany i przetwarzany w każdy zwykły, typowy dla e-maila sposób. Dokumenty elektroniczne zawierające treść zawartej umowy, tj. Potwierdzenie Zamówienia oraz Regulamin są przechowywane w postaci elektronicznej oraz zabezpieczone na serwerze Bosch zgodnie ze współczesnymi standardami należytej staranności branży IT i mogą być udostępnione Konsumentowi na jego żądanie w tej postaci w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
  5. Bosch zastrzega sobie prawo do połączenia Potwierdzenia Zamówienia z Potwierdzeniem Wysyłki, tj. skierowania do Klienta jednego komunikatu.
  6. Przedmiot świadczenia Bosch wynika z informacji zawartych na stronach internetowych Bosch, a zwłaszcza ze strony zawierającej podsumowanie zamówienia wyświetlającej się tuż przed zakończeniem procesu składania zamówienia, oraz z potwierdzenia zamówienia. Zmiana potwierdzonego zamówienia może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy. Prośba Klienta o zmianę stanowi ofertę zawarcia umowy zmieniającej. Bosch nie jest zobowiązany do jej przyjęcia.
  7. Komunikacja pomiędzy Bosch a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego też Klient jest zobowiązany do zapewnienia poprawnego działania funkcji odbioru e-mail. Klient powinien podać swój aktualny adres poczty elektronicznej i sprawdzać pocztę otrzymywaną na ten adres pocztowy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Bosch o każdej zmianie tego adresu. Klient nie powinien wprowadzać zmian w ustawieniach programu do obsługi poczty elektronicznej lub w ustawieniach samej skrzynki pocztowej uniemożliwiających odbiór wiadomości lub mogących powodować, że Klient nie zapozna się z odebranymi wiadomościami, ponieważ np. zostaną one umieszczone w folderze Spam. Obowiązek zapewnienia odbioru e-mail na wskazanej skrzynce odbiorczej spoczywa na Kliencie. Niezależnie od powyższego dopuszczalna jest komunikacja w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.
  8. Bosch jest uprawniony do ograniczenia ilości zamawianych towarów do ilości potrzebnej gospodarstwu domowemu lub niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.
  9. Wysyłka towaru jest realizowana na warunkach uzgodnionych z Klientem. Uzgodnienia odnoszące się do okresów i ostatecznych terminów wysyłki i realizacji zamówienia wymagają ustaleń za pomocą poczty elektronicznej.
  10. Wysyłka towaru następuje zgodnie z wyborem Klienta będącego konsumentem w terminie maksymalnym 14 dni roboczych.
  11. Umowa wiąże pod warunkiem prawidłowej dostawy własnej Bosch, tzn. może on nie spełnić swojego świadczenia w przypadku niepoprawnej lub nieprawidłowej realizacji dostaw własnych. O braku towaru lub częściowym braku zamówienia Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni roboczych. Spełnione już ewentualnie świadczenie wzajemne podlega niezwłocznemu zwrotowi. Niemożliwość spełnienia świadczenia może wynikać również z okoliczności związanych z błędami systemowymi IT.
  12. Pytania w przedmiocie swojego zamówienia Klient może kierować do: Centrum Obsługi Klienta:

   E-mail: Kontakt_eSklep_PRO@pl.bosch.com

   Tel.: +48 22 715 44 15
  13. Do korzystania ze sklepu internetowego Bosch Professional konieczne jest posługiwanie się systemem IT o następujących cechach:
   1. Przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, w najnowszej stabilnej wersji, lub Internet Explorer, w najnowszej stabilnej wersji, lub Google Chrome, w najnowszej stabilnej wersji.
   2. Włączoną obsługę Java Script.
   3. W przypadku dokonywania zakupów aktywny adres e-mail.
  14. Korzystając ze sklepu internetowego Bosch Klient jest narażony na typowe w środowisku internetowym zagrożenia, typu zainfekowanie systemu IT Klienta szkodliwym oprogramowaniem (malware, robaki internatowe, cracking, phishing, sniffing i in.). Bosch dokłada starań w celu ograniczenia dostępu tego typu oprogramowania do swojego systemu IT w postaci certyfikatów SSL. Zabezpieczenia te jednak nie są w stanie zlikwidować całkowicie przedstawionego ryzyka. W związku z tym Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczania swojego systemu IT we własnym zakresie.

 

4 Prawo odstąpienia od umowy

  1. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. Warunki i skutki odstąpienia wynikają z poniższego pouczenia o tym prawie.
  2. Celem usprawnienia procesu zwrotu Bosch przygotował specjalną stronę internetową, pozwalająca na przyspieszenie procesu zwrotu produktów: https://shop.bosch-professional.com/pl/pl/uslugi/zwrot.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

  1. W terminie 14 dni przysługuje Konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez konieczności wskazywania powodów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, licząc od dnia:

   a. (wariant 1: w przypadku jednej umowy sprzedaży) w którym Konsumenci weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumentów weszła w posiadanie towaru;

   b. (wariant 2: w przypadku umowy obejmującej większą ilość towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, których dostawa będzie realizowana oddzielnie) w którym Konsumenci weszli w posiadanie ostatniego z towarów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klientów weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

  2. Aby skorzystać z przysługującego Konsumentom prawa odstąpienia należy skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

   a. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: https://shop.bosch-professional.com/pl/pl/uslugi/zwrot. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie deklaracji odstąpienia złożonego za pośrednictwem formularza na w/w stronie internetowej.

   b. Poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. Wzór Odstąpienia, pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji w sprawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

   Robert Bosch Sp. z o.o.

   ul. Jutrzenki 105

   02-231 Warszawa

   Z dopiskiem „Bosch Elektronarzędzia e-Sklep PRO”

   E-mail: Kontakt_eSklep_PRO@pl.bosch.com>

   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

   Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Skutki odstąpienia

  1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostarczenia towaru (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikłych z wybrania innego niż standardowy i najtańszy sposobu dostawy) zostaną niezwłocznie zwrócone. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dniu od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku Konsumenci nie poniosą jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Bosch zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych do chwili otrzymania towarów z powrotem lub okazania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. W przypadku zwrotu towaru koniecznym będzie poniesienie przez Konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, tj. w szczególności koszt wysyłki.
  4. Koszty związane z ewentualnym zmniejszeniem wartości towaru obciążają Konsumentów tylko wtedy, gdy zmniejszenie to wynika z korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

  1. Zgodnie z art. 38 p. 3 i 6 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  2. Konsument jest zobowiązany pokryć opłaty operatora kart kredytowych z tytułu nieskutecznego obciążenia karty kredytowej w wyniku zwrotu płatności.

 

5 Ceny i płatności

  1. Ceny z chwili zamówienia są wiążące. Wszystkie ceny są cenami brutto - zawierają obowiązujący w danym przypadku, ustawowy podatek VAT. Bosch nie nalicza Klientowi żadnych dodatkowych kosztów za złożenie zamówienia przy pomocy środków komunikowania się na odległość.
  2. Płatności można realizować kartą kredytową (MasterCard, Visa lub American Express) lub za pośrednictwem elektronicznego systemu przelewu bankowego. Płatność kartą kredytową następuje w drodze obciążenia karty kredytowej kwotą wskazaną na fakturze w walucie złoty (PLN) po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia.

   W zestawieniu transakcji kartą kredytową Klienta w polu płatności pojawia się informacja: „Robert Bosch Polska". W przypadku cofnięcia obciążenia karty kredytowej Klient jest zobowiązany dokonać płatności ceny wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami w terminie 10 dni od otrzymania świadczenia. Do wspomnianych kosztów dodatkowych zaliczają się między innymi koszty powstałe z tytułu cofnięcia obciążenia karty kredytowej lub niedokonania płatności.
  3. Klient będący przedsiębiorcą jest uprawniony do dokonania potrącenia z wierzytelnościami przysługującymi Bosch tylko w przypadku posiadania wierzytelności bezspornych lub stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

 

6 Koszty przesyłki

  1. Do każdego zamówienia, niezależnie od wartości konkretnego zamówienia, należy doliczyć wskazany koszt przesyłki wraz z podatkiem VAT. Informacja o kosztach wysyłki zamieszczona jest na etapie podsumowania zamówienia i zostanie zamieszczona na fakturze VAT.

 

7 Dostawa

  1. Bosch jest zobowiązany dostarczyć zamówienie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
  2. Bosch zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
  3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
  4. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Bosch faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. Bosch przesyła fakturę VAT przy pomocy poczty e-mail, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

Instrukcja odebrania przesyłki kurierskiej

  1. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, istnieje prawne zobowiązanie dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności DHL Parcel (Poland) sp. z o.o.
  2. W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania, wgniecenia, rozerwania, naruszenia taśm firmowych, niezbędnym jest naniesienie odpowiednich uwagi na list przewozowy lub w inny sposób (np. w protokole szkodowym) w momencie doręczenia. Należy ponadto przekazać te uwagi DHL Parcel (Poland) sp. z o.o. pod numerem telefonu: 42 634 53 45 lub poprzez dedykowany formularz na stronie https://dhl24.com.pl/reklamacje/dodaj/reklamacja_p.html, do którego można także załączyć zdjęcia dotyczące reklamacji. Należy zachować korespondencję e-mail związaną ze zgłoszeniem do czasu rozwiązania problemu.
  3. Prosimy o naniesienie w liście przewozowym w momencie doręczenia uwagi „Na życzenie kuriera bez rozpakowywania przesyłki”, chyba, że kurier zgodzi się na rozpakowanie przesyłki w jego obecności.
  4. W przypadku, kiedy przesyłka nie nosiła widocznych śladów uszkodzenia, Klient powinien sprawdzić jej zawartość w obecności Kuriera albo natychmiast po jego odjeździe. W przypadku uszkodzenia towaru należy natychmiast zgłosić ten fakt na infolinię DHL Parcel (Poland) sp. z o.o.: pod numerem telefonu: 42 634 53 45 lub poprzez dedykowany formularz na stronie https://dhl24.com.pl/reklamacje/dodaj/reklamacja_p.html. Należy zachować korespondencję e-mail związaną ze zgłoszeniem do czasu rozwiązania problemu.

 

8 Przejście ryzyka

  1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu towaru.
  2. Równoznaczna z wydaniem towaru jest sytuacja, w której Klient pozostaje w zwłoce z przyjęciem.

 

9 Odstąpienie

  1. Zwłoka Klienta z zapłatą o 3 dni robocze jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy przez Klienta. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawnienia umowne lub ustawowe.
  2. Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Klient wstrzymał swoje płatności lub złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania wszczynanego w przypadku nadmiernego zadłużenia majątku Klienta.
  3. Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli doszło do lub istnieje ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej Klienta i przez to zagrożone jest spełnienie obowiązku zapłaty na rzecz Bosch, lub jeżeli Klient jest niewypłacalny lub zadłużony w znacznym stopniu.
  4. Zawarte w niniejszym § 9 regulacje nie ograniczają w żaden sposób uprawnień i roszczeń określonych w ustawach.

 

10 Odpowiedzialność za wady towaru

Wszystkie elektronarzędzia, serwisowe narzędzia pneumatyczne i przyrządy pomiarowe Bosch są starannie sprawdzane, testowane i podlegają surowym kontrolom w celu zagwarantowania ich jak najwyższej jakości.

Dlatego Bosch udziela gwarancji na wyprodukowane przez siebie elektronarzędzia, serwisowe narzędzia pneumatyczne i przyrządy pomiarowe. Gwarancja producenta nie ogranicza prawa reklamacji z tytułu zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą ani ustawowych przepisów w tym zakresie.

Na ww. urządzenia udzielamy gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami:

  1. Zgodnie z następującymi postanowieniami (pkt. 2–7) udzielamy gwarancji polegającej na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych ew. błędów produkcyjnych.
  2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a w przypadku profesjonalnego, zawodowego lub porównywalnego zastosowania 12 miesięcy.. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku data dokonania transakcji na oryginalnym dowodzie zakupu.

   Wszystkie zakupione od 01.01.2017 elektronarzędzia profesjonalne linii niebieskiej oraz przyrządy pomiarowe (z wyjątkiem urządzeń wysokiej częstotliwości, przemysłowych wkrętarek akumulatorowych oraz serwisowych narzędzi pneumatycznych) objęte są przedłużoną 3-letnią gwarancją, pod warunkiem dokonania rejestracji narzędzia w ciągu 4 tygodni od daty zakupu. Przedłużona gwarancja nie obejmuje akumulatorów i ładowarek ani osprzętu dołączonego do urządzeń. Zakupione urządzenia można rejestrować wyłącznie w Internecie, pod adresem www.bosch- pt.com/warranty. Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest kwit rejestracyjny, który należy od razu wydrukować, wraz z oryginalnym dowodem zakupu zawierającym datę dokonania transakcji. Rejestracja możliwa jest tylko w przypadku wyrażenia przez nabywcę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Gwarancją nie są objęte:
   1. Części podlegające zużyciu na skutek eksploatacji elektronarzędzia lub naturalnego zużycia oraz wady związane z eksploatacją lub naturalnym zużyciem elektronarzędzia.
   2. Usterki powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania elektronarzędzia, odbiegających od normalnych warunków naturalnych i atmosferycznych, niewłaściwych warunków eksploatacji, przeciążenia lub zaniedbań w zakresie konserwacji elektronarzędzia.
   3. Usterki narzędzia spowodowane przez stosowanie osprzętu, akcesoriów pomocniczych lub części zamiennych nie będących oryginalnymi częściami Bosch.
   4. Narzędzia, przy których dokonano zmian lub uzupełnień.
   5. Niewielkie odchylenia od normy, nieistotne z punktu widzenia wartości i przydatności urządzenia.
  4. Usunięcie uznanej przez nas wady objętej gwarancją następuje w drodze bezpłatnej naprawy uszkodzonego urządzenia lub też wymiany na urządzenie pozbawione wad (ew. kolejny model danego urządzenia). Wymienione urządzenie lub jego części przechodzą tym samym na naszą własność.
  5. Roszczenie gwarancyjne musi zostać zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego następuje poprzez dostarczenie lub nadesłanie do sprzedawcy lub serwisu wymienionego w instrukcji obsługi uszkodzonego urządzenia wraz z oryginalnym dowodem zakupu zawierającym datę transakcji oraz nazwę i oznaczenie produktu. W przypadku przedłużonej gwarancji 3-letniej konieczne jest także przedłożenie kwitu rejestracyjnego będącego dowodem rejestracji urządzenia. Urządzenia częściowo lub całkowicie zdemontowane nie będą uznane za podlegające gwarancji. W przypadku wysyłki urządzenia do sprzedawcy lub serwisu koszty oraz ryzyko związane z transportem ponosi nabywca.
  6. Udzielona przez nas gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady urządzenia.
  7. Wykonane przez nas świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

   Powyższe warunki gwarancji obowiązują dla urządzeń sprzedawanych i użytkowanych na terenie Europy.

   Gwarancja jest udzielana w zgodzie z obowiązującym w Niemczech prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) -jeśli przepisy nie stanowią inaczej.

   Robert Bosch Power Tools GmbH

   70538 Stuttgart, Germany

Aktualna wersja regulaminu jest dostępna pod adresem: http://www.bosch-professional.com/pl/pl/professional/service/warranty/warranty/warranty.html.

 

11 Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Bosch jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tylko:
   1. W przypadku szkód na osobie,
   2. Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z imperatywnych przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub
   3. Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z innych imperatywnych przepisów prawa.
  2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres przewidziany w § 10 jest wykluczona bez względu na charakter prawny dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadzie culpa in contrahendo, tj. winy za szkodę wyrządzoną przy negocjowaniu umowy lub roszczeń deliktowych o naprawienie szkód majątkowych na podstawie art. 415 k.c.
  3. W zakresie, w którym odpowiedzialność za szkodę Bosch jest wyłączona, wyłączenie obejmuje również osobistą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby zatrudnione przez Bosch, przedstawicieli Bosch lub osoby, którymi Bosch posługuje się przy wykonaniu zobowiązania.
  4. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, wówczas zobowiązuje się on zwolnić Bosch z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) z tytułu jakichkolwiek strat osób trzecich powstałych na skutek działań Klienta – niezależnie od tego, czy działania te wynikały z winy umyślnej czy też nie.
  5. Z chwilą złożenia zamówienia towaru Klient wyraźnie akceptuje, że naprawy elektronarzędzi mogą być przeprowadzane jedynie przez specjalistę i zgodnie z regułami Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

12 Przechowywanie danych, ochrona danych

  1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.
  2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. sprawuję pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Pełną korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 4 i 5 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP) Robert Bosch GmbH Kronenstrasse 2270173 Stuttgart albo mailowo na adres: PT.DSO@bosch.com
  3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług, przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:
   1. Realizacji zamówienia, poprzez prowadzony przez administratora danych osobowych Sklep internetowy Bosch, tj. do skompletowania zamówienia, jego potwierdzenia, wysyłki, obsługi finansowo-księgowej dokonanych zakupów
   2. Wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
  4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.
  5. W celu realizacji postanowień regulaminu/umowy Państwa dane są udostępniane podmiotom:
   1. Pośredniczącym w dostarczeniu zamówionych towarów do Klienta, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą wysyłki
   2. Podmiotom i organom upoważnionym do otrzymywania takich danych na mocy szczegółowych przepisów prawa,
   3. Obsługującym systemy IT uczestniczące w wykonaniu umowy na zlecenie administratora danych osobowych, w szczególności: Adyen B.V oraz Robert Bosch GmbH.
  6. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania.
  7. Informujemy iż przysługuje państwu prawo do:
   1. Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
   2. Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
   3. Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
   4. Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
   5. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
   6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
   7. Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.,
   8. Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
  8. W przypadku jeśli stwierdzą państwo iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu może spowodować nieprawidłowości w sposobie realizacji zamówienia
  10. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji udzielili państwo dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.

 

13 Postępowanie reklamacyjne i realizacja uprawnień z gwarancji

  1. Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać pod adresem e-mail: Kontakt_eSklep_PRO@pl.bosch.com.
  2. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności wykrycia wady, terminu, w jakim to nastąpiło oraz samej wady.
  3. Bosch ustosunkuje się do reklamacji w formie takiej, w jakiej została złożona reklamacja, na adres, z którego nadeszła reklamacja w terminie 14 dni, jak również poinformuje o dalszym trybie postępowania.
  4. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).
  5. Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę oraz numer katalogowy i seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną z dowodem zakupu oraz pieczęć i podpis sprzedawcy.
  6. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI.
  7. Celem usprawnienia procesu napraw uruchomiony został specjalny serwis online dostępny pod adresem: http://www.serwisbosch.com lub http://www.bosch-professional.com/pl/pl/professional/service/repair-service/direct-repair-service/Zlecenienaprawyonline.html .
  8. W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) poprzez:

   Serwis internetowy:

   http://www.serwisbosch.com/ - zakładka „zgłoś naprawę elektronarzędzia”

   Telefonicznie:

   DHL PARCEL tel.: 42 634 53 45

   Na adres:

   CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI BOSCH ul. Jutrzenki 102/104; 02-230 Warszawa

  9. Informacji, o naprawach Bosch udziela w godzinach 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku:

   tel.: 22 715 44 50, fax: 22 715 44 40

   tel.: 22 715 44 34 – narzędzia dostarczone osobiście do serwisu w Warszawie

   e-mail: bsc@pl.bosch.com

  10. W przypadku nieuznania reklamacji lub gwarancji Klient może zwrócić się do rzecznika konsumenta będącego urzędnikiem publicznym. Nie jest standardem Bosch uczestniczenie w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji. W szczególności Bosch nie oferuje zapisu na sąd polubowny i nie praktykuje uczestniczenia w postępowaniach przed sądami polubownymi czy to stałymi (np. SAKiG), czy to powołanymi ad hoc.

 

14 Postanowienia końcowe

  1. Jeśliby którekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne, to umowa pozostaje ważna, a strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postawienia postanowieniem ważnym, zmierzającym do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego.
  2. Sądem miejscowo właściwym w sporach z Klientami będącymi przedsiębiorcami jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Bosch.
  3. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Bosch a Klientem obowiązuje wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

Załącznik nr 1 Wzór Odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Robert Bosch sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

E-Mail: Kontakt_eSklep_PRO@pl.bosch.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)/p>

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Zgadzam się/zgadzamy się / Nie zgadzam się/Nie zgadzamy się na zwrot ceny przelewem bankowym (*).

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.